Lista obserwacyjna do zamówienia próbki

Oświadczenie o ochronie danych zgodnie z RODO

I. Nazwisko i adres osoby odpowiedzialnej

Osobą odpowiedzialną w rozumieniu ogólnego rozporządzenia o ochronie danych oraz innych krajowych przepisów o ochronie danych państw członkowskich, a także innych przepisów o ochronie danych jest:

Vitrulan Holding GmbH
Bernecker Straße 8
95509 Marktschorgast
Niemcy
Tel.: +49 (0) 9227 77 210
E-mail: vitrulan-group@vitrulan.com
Strona internetowa:
www.vitrulan.com

 

II Nazwa i adres inspektora ochrony danych

Inspektorem ochrony danych osoby odpowiedzialnej jest:

Vitrulan Holding GmbH
Bernecker Straße 895509 MarktschorgastNiemcyE-mail: datenschutz@vitrulan.com Strona internetowa: www.vitrulan.com

 

III. Ogólne informacje o przetwarzaniu danych

1. Zakres przetwarzania danych osobowych

Zasadniczo przetwarzamy dane osobowe naszych użytkowników tylko w zakresie, w jakim jest to konieczne do zapewnienia funkcjonalnej strony internetowej oraz naszych treści i usług. Przetwarzanie danych osobowych naszych użytkowników odbywa się regularnie wyłącznie za zgodą użytkownika. Wyjątek mają zastosowanie w przypadkach, w których uzyskanie uprzedniej zgody z przyczyn faktycznych nie jest możliwe, a przetwarzanie danych jest dozwolone przepisami prawa.

2. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Jeżeli uzyskamy zgodę osoby, której dane dotyczą na przetwarzanie danych osobowych, podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia UE o ochronie danych (RODO).

Przy przetwarzaniu danych osobowych niezbędnych do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, podstawą prawną jest Art. 6 ust.1 lit.b RODO. Dotyczy to również operacji przetwarzania, które są niezbędne do przeprowadzenia działań przedumownych.

Jeżeli przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na naszej firmie, podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

W przypadku, gdy żywotne interesy osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej wymagają przetwarzania danych osobowych, podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. d RODO.

Jeżeli przetwarzanie jest niezbędne do ochrony prawnie uzasadnionego interesu naszej firmy lub strony trzeciej, a interesy, podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, nie przeważają nad pierwszym z wymienionych interesów, zastosowanie ma Art. 6 ust.1 lit.f RODO. podstawa prawna przetwarzania.

3. Okres usuwania i przechowywania danych

Dane osobowe osoby, której dane dotyczą, zostaną usunięte lub zablokowane, gdy tylko cel ich przechowywania przestanie obowiązywać. Przechowywanie może mieć także miejsce, jeżeli zostało to przewidziane przez ustawodawcę europejskiego lub krajowego w rozporządzeniach UE, ustawach lub innych przepisach, którym podlega osoba odpowiedzialna. Dane zostaną zablokowane lub usunięte również po upływie okresu przechowywania określonego w wymienionych normach, chyba że dalsze przechowywanie danych będzie konieczne w celu zawarcia lub wykonania umowy.

 

IV Udostępnianie serwisu internetowego i tworzenie plików logu

1. Opis i zakres przetwarzania danych

Przy każdym wejściu na naszą stronę internetową nasz system automatycznie zbiera dane i informacje z systemu komputerowego komputera uzyskującego dostęp.

Zbierane są następujące dane:

 • Informacje o typie i wersji używanej przeglądarki
 • System operacyjny użytkownika
 • Dostawca usług internetowych użytkownika
 • Adres IP użytkownika
 • Data i godzina dostępu
 • Strony internetowe, z których system użytkownika uzyskuje dostęp do naszej witryny
 • Strony internetowe, do których system użytkownika uzyskuje dostęp za pośrednictwem naszej witryny internetowej

Dane zapisywane są także w plikach logów naszego systemu. Dane te nie są przechowywane łącznie z innymi danymi osobowymi użytkownika.

2. Podstawa prawna przetwarzania danych

Podstawą prawną tymczasowego przechowywania danych i plików dziennika jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

3. Cel przetwarzania danych

Tymczasowe przechowywanie adresu IP przez system jest niezbędne, aby umożliwić dostarczenie strony internetowej na komputer użytkownika. W tym celu adres IP użytkownika musi pozostać zapisany na czas trwania sesji.

Dane zapisywane są w plikach logów w celu zapewnienia funkcjonalności serwisu. Dane służą nam także do optymalizacji serwisu oraz zapewnienia bezpieczeństwa naszych systemów informatycznych. Dane nie będą w tym kontekście oceniane w celach marketingowych.

Do celów tych zalicza się także nasz prawnie uzasadniony interes polegający na przetwarzaniu danych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

4. Czas przechowywania

Dane zostaną usunięte, gdy tylko nie będą już potrzebne do osiągnięcia celu, dla którego zostały zebrane. Jeżeli dane są zbierane w celu udostępnienia strony internetowej, ma to miejsce po zakończeniu danej sesji.

Jeżeli dane są zapisywane w plikach dziennika, ma to miejsce najpóźniej po siedmiu dniach. Możliwe jest przechowywanie wykraczające poza ten zakres. W takim przypadku adresy IP użytkowników są usuwane lub zmieniane, w związku z czym nie jest już możliwe przypisanie klienta wywołującego.

5. Możliwość sprzeciwu i usunięcia

Gromadzenie danych w celu udostępniania serwisu oraz zapisywanie danych w plikach dziennika jest absolutnie niezbędne do działania serwisu. Użytkownik nie ma zatem możliwości sprzeciwu.

 

V. Wykorzystanie plików cookies

Opis i zakres przetwarzania danych

Nasza strona korzysta z plików cookies. Pliki cookies to pliki tekstowe zapisywane w przeglądarce internetowej lub przez przeglądarkę internetową w systemie komputerowym użytkownika. Gdy użytkownik uzyskuje dostęp do strony internetowej, w systemie operacyjnym użytkownika może zostać zapisany plik cookie. Ten plik cookie zawiera charakterystyczny ciąg znaków, który umożliwia jednoznaczną identyfikację przeglądarki przy ponownym wejściu na stronę. W dużej mierze możesz sam zdecydować, z jakich technik możemy skorzystać. Kilka z nich jest technicznie niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania naszej witryny. Używamy innych tylko za Twoją zgodą. Wszystko, co musisz wiedzieć, znajdziesz tutaj: Ustawienia plików cookies

Tam też w każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień, np.: B. Cofnij swoją zgodę na przyszłość.

 

VI. Formularz kontaktowy i kontakt mailowy

1. Opis i zakres przetwarzania danych

Na naszej stronie internetowej znajduje się formularz kontaktowy, za pomocą którego można skontaktować się z nami drogą elektroniczną. Jeśli użytkownik skorzysta z tej opcji, dane wprowadzone w masce wprowadzania zostaną do nas przesłane i zapisane. Te dane to:

  

 Ogólny formularz kontaktowy

 Aplikacja online

 Przykładowe zamówienie

Temat (obszar biznesowy)

X

  

Pozdrowienie

X (opcjonalnie)

X (opcjonalnie)

X (opcjonalnie)

e-mail

X

X

X

Imię i nazwisko

X (opcjonalnie)

X

X

firma

X (opcjonalnie)

 

X

ulica i numer domu

X (opcjonalnie)

X (opcjonalnie)

X

Kod pocztowy i lokalizacja

X (opcjonalnie)

 

X

W sprawie

X (opcjonalnie)

  

Wybór kategorii lub stanowiska

 

X

 

Aktualności

X

X

X (opcjonalnie)

Załącznik

 

X (opcjonalnie)

 

Wybór wzoru

  

X

kraj

  

X

W momencie wysłania wiadomości zapisywane są także następujące dane:

 • Adres IP użytkownika
 • Data i godzina rejestracji
 • Agent użytkownika
 • Język strony internetowej
 • Czas wypełnić formularz

W ramach procesu wysyłania uzyskana zostanie Twoja zgoda na przetwarzanie danych i będzie zawarte odniesienie do niniejszego oświadczenia o ochronie danych.

Alternatywnie możesz skontaktować się z nami za pomocą podanego adresu e-mail. W takim przypadku zapisane zostaną dane osobowe użytkownika przesłane wraz z wiadomością e-mail.

W tym kontekście dane nie będą przekazywane osobom trzecim. Dane wykorzystywane są wyłącznie w celu przetwarzania rozmowy.

2. Podstawa prawna przetwarzania danych

Podstawą prawną przetwarzania danych, jeżeli użytkownik wyraził zgodę, jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

Podstawą prawną przetwarzania danych przekazywanych w trakcie wysyłania wiadomości e-mail jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Jeżeli kontakt e-mailowy ma na celu zawarcie umowy, dodatkową podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

3. Cel przetwarzania danych

Przetwarzamy dane osobowe z maski wprowadzania wyłącznie w celu przetworzenia kontaktu. Jeśli kontaktujesz się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, oznacza to również niezbędny uzasadniony interes w przetwarzaniu danych.

Pozostałe dane osobowe przetwarzane w trakcie wysyłania służą zapobieganiu nadużyciom formularza kontaktowego oraz zapewnieniu bezpieczeństwa naszych systemów informatycznych.

4. Czas przechowywania

Dane zostaną usunięte, gdy tylko nie będą już potrzebne do osiągnięcia celu, dla którego zostały zebrane. W przypadku danych osobowych z maski wprowadzania formularza kontaktowego oraz tych, które zostały przesłane e-mailem, ma to miejsce po zakończeniu danej rozmowy z użytkownikiem. Rozmowa kończy się, gdy z okoliczności wynika, że dana sprawa została ostatecznie wyjaśniona.

Dodatkowe dane osobowe zebrane w trakcie przesyłania zostaną usunięte najpóźniej po upływie siedmiu dni.

5. Możliwość sprzeciwu i usunięcia

Użytkownik ma możliwość w każdej chwili cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Jeśli użytkownik kontaktuje się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, może w każdej chwili sprzeciwić się przechowywaniu jego danych osobowych. W takim przypadku rozmowa nie może być kontynuowana.

Aby skorzystać z prawa do sprzeciwu, osoba, której dane dotyczą, może skontaktować się z dowolnym pracownikiem Vitrulan Holding GmbH, pracownikiem innej spółki w Grupie Vitrulan lub pocztą elektroniczną pod adresem info(at)vitrulan.com .

W takim przypadku wszystkie dane osobowe, które zostały zapisane w trakcie kontaktu z nami, zostaną usunięte.

 

VII Analiza zasięgu Matomo (dawniej PIWIK)

Niniejsza witryna korzysta z usługi analizy sieciowej Matomo o otwartym kodzie źródłowym.

Za pomocą Matomo jesteśmy w stanie zbierać i analizować dane dotyczące korzystania z naszej witryny przez osoby ją odwiedzające. Dzięki temu możemy dowiedzieć się m.in., kiedy miały miejsce odsłony strony i z jakiego regionu pochodzą. Gromadzimy również różne pliki dziennika (np. anonimowy adres IP, stronę odsyłającą, używane przeglądarki i systemy operacyjne) i możemy mierzyć, czy osoby odwiedzające naszą witrynę wykonują określone działania (np. kliknięcia, pobrania itp.).

Korzystanie z tego narzędzia analitycznego opiera się na Art. 6 ust.1 lit. f RODO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w analizie zachowań użytkowników w celu optymalizacji zarówno swojej strony internetowej, jak i reklam. Jeżeli zażądano odpowiedniej zgody, przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie Art. 6 ust.1 lit. B. Pobieranie odcisków palców urządzenia) w rozumieniu TTDSG. Zgoda może zostać odwołana w dowolnym momencie.

Analizując za pomocą Matomo, korzystamy z anonimizacji adresu IP. Przed analizą Twój adres IP zostaje skrócony, tak że nie można go już Ci przypisać. Skonfigurowaliśmy Matomo tak, aby Matomo nie przechowywało plików cookie w Twojej przeglądarce i hostowało Matomo wyłącznie na naszych własnych serwerach, dzięki czemu wszystkie dane analityczne pozostają u nas i nie są udostępniane.

 

VIII Przepisy dotyczące ochrony danych dotyczące aplikacji i korzystania z YouTube

Osoba odpowiedzialna za przetwarzanie zintegrowała na tej stronie komponenty YouTube. YouTube to internetowy portal wideo, który umożliwia wydawcom wideo bezpłatne zamieszczanie klipów wideo, a innym użytkownikom bezpłatne oglądanie, ocenianie i komentowanie. YouTube pozwala na publikację wszelkiego rodzaju filmów wideo, dlatego też za pośrednictwem portalu internetowego można uzyskać dostęp do całych filmów i programów telewizyjnych, a także teledysków, zwiastunów czy nagrań wideo stworzonych przez użytkowników.

Operatorem YouTube jest Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin, D04 E5W5, Irlandia.

Za każdym razem, gdy odwiedzają Państwo jedną z poszczególnych stron tej witryny internetowej, obsługiwanej przez administratora i na której zintegrowany jest komponent YouTube (wideo YouTube), przeglądarka internetowa w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą, jest automatycznie aktywowana przez odpowiedni YouTube komponentu wyświetlił się monit o pobranie reprezentacji odpowiedniego komponentu YouTube z YouTube. Więcej informacji na temat YouTube można znaleźć na stronie www.youtube.com/yt/about/de/. W ramach tego procesu technicznego YouTube i Google otrzymują informację, którą konkretną podstronę naszej witryny internetowej odwiedza osoba, której dane dotyczą.

Jeżeli osoba, której dane dotyczą, jest jednocześnie zalogowana na YouTube, YouTube rozpoznaje, którą konkretną podstronę naszej witryny internetowej odwiedza osoba, której dane dotyczą, po wywołaniu podstrony zawierającej film z YouTube. Informacje te są gromadzone przez YouTube i Google i przypisywane do odpowiedniego konta YouTube osoby, której dane dotyczą.

YouTube i Google otrzymują zawsze za pośrednictwem komponentu YouTube informację, że osoba, której dane dotyczą, odwiedziła naszą stronę internetową, jeśli osoba, której dane dotyczą, jest zalogowana w YouTube w tym samym czasie, gdy uzyskuje dostęp do naszej strony internetowej; Dzieje się tak niezależnie od tego, czy dana osoba kliknie film na YouTube, czy nie. Jeśli osoba, której dane dotyczą, nie chce, aby te informacje były przesyłane do YouTube i Google, może zapobiec przekazywaniu, wylogowując się ze swojego konta YouTube przed wejściem na naszą stronę internetową.

Opublikowane przez YouTube przepisy dotyczące ochrony danych, dostępne pod adresem www.google.de/intl/de/policies/privacy/, zawierają informacje na temat gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych przez YouTube i Google.

 

IX. Przepisy dotyczące ochrony danych przy korzystaniu z Google Maps

Ta strona korzysta z usługi map Google Maps poprzez API. Dostawcą jest Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

W celu korzystania z funkcji Google Maps konieczne jest zapisanie Twojego adresu IP. Informacje te są zazwyczaj przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane. Dostawca tej strony nie ma wpływu na przesyłanie danych.

Korzystanie z Google Maps ma na celu atrakcyjną prezentację naszej oferty online oraz ułatwienie odnalezienia miejsc, które wskazujemy na stronie. Mapy Google będą wykorzystywane wyłącznie za Twoją zgodą zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

Więcej informacji na temat postępowania z danymi użytkowników można znaleźć w polityce prywatności Google: www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

 

X. Prawa osoby, której dane dotyczą

Poniższa lista obejmuje wszystkie prawa osób, których dotyczą przepisy RODO. Nie ma potrzeby wspominania o prawach, które nie dotyczą Twojej witryny internetowej. Pod tym względem listę można skrócić.

Jeżeli przetwarzane są Twoje dane osobowe, jesteś osobą, której dane dotyczą w rozumieniu RODO i przysługują Ci następujące prawa w stosunku do osoby odpowiedzialnej:

1. Prawo do informacji

Możesz zażądać od osoby odpowiedzialnej potwierdzenia, czy Twoje dane osobowe są przez nas przetwarzane.

Jeżeli takie przetwarzanie ma miejsce, możesz zażądać od osoby odpowiedzialnej informacji na temat następujących informacji:

 1. cele, dla których przetwarzane są dane osobowe;
 2. kategorie przetwarzanych danych osobowych;
 3. odbiorcy lub kategorie odbiorców, którym dane osobowe dotyczące Ciebie zostały lub zostaną ujawnione;
 4. planowany czas przechowywania dotyczących Ciebie danych osobowych lub, jeżeli nie jest możliwe podanie konkretnych informacji, kryteria ustalania okresu przechowywania;
 5. istnienie prawa do sprostowania lub usunięcia danych osobowych, które Cię dotyczą, prawa do ograniczenia przetwarzania przez administratora lub prawa do wniesienia sprzeciwu wobec tego przetwarzania;
 6. istnienie prawa do wniesienia skargi do organu nadzorczego;
 7. wszelkie dostępne informacje o pochodzeniu danych, jeżeli dane osobowe nie są zbierane od osoby, której dane dotyczą;
 8. istnienie zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania zgodnie z art. 22 ust. 1 i 4 RODO oraz – przynajmniej w tych przypadkach – istotne informacje o stosowanej logice oraz zakresie i zamierzonych skutkach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą.

Masz prawo żądać informacji, czy dotyczące Ciebie dane osobowe będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. W tym kontekście możesz zażądać informacji o odpowiednich gwarancjach zgodnie z Art. 46 RODO w związku z przeniesieniem.

2. Prawo do sprostowania

Masz prawo żądać od osoby odpowiedzialnej poprawienia i/lub uzupełnienia, jeśli przetwarzane dane osobowe dotyczące Ciebie są nieprawidłowe lub niekompletne. Osoba odpowiedzialna ma obowiązek natychmiast dokonać korekty.

3. Prawo do ograniczenia przetwarzania

Możesz żądać ograniczenia przetwarzania danych osobowych, które Cię dotyczą, pod następującymi warunkami:

 1. jeżeli kwestionujesz prawidłowość danych osobowych, które Cię dotyczą, na okres umożliwiający administratorowi sprawdzenie prawidłowości tych danych osobowych;
 2. przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a sprzeciwiasz się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystania;
 3. osoba odpowiedzialna nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale Ty potrzebujesz ich do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych, lub
 4. jeśli wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania zgodnie z art. 21 ust.1 RODO i nie jest jeszcze jasne, czy uzasadnione powody administratora przeważają nad Twoimi powodami.

Jeżeli przetwarzanie danych osobowych dotyczących Ciebie zostało ograniczone, dane te – poza ich przechowywaniem – mogą być wykorzystywane wyłącznie za Twoją zgodą lub w celu dochodzenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej albo z powodów ważnego interesu publicznego Unii lub państwa członkowskiego.

Jeżeli ograniczenie przetwarzania zostało ograniczone zgodnie z powyższymi warunkami, osoba odpowiedzialna poinformuje Cię o tym przed zniesieniem ograniczenia.

4. Prawo do usunięcia

a) Obowiązek usunięcia

Możesz zażądać, aby osoba odpowiedzialna natychmiastowo usunęła dotyczące Cię dane osobowe, a osoba odpowiedzialna jest zobowiązana do niezwłocznego usunięcia tych danych, jeśli zachodzi jedna z następujących przyczyn:

 1. Dane osobowe dotyczące Ciebie nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane.
 2. Cofasz zgodę, na której opierało się przetwarzanie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania.
 3. Sprzeciwiasz się przetwarzaniu zgodnie z Art. 21 ust. 1 RODO i nie istnieją nadrzędne prawnie uzasadnione powody przetwarzania lub sprzeciwiasz się przetwarzaniu zgodnie z Art. 21 ust. 2 RODO.
 4. Twoje dane osobowe zostały przetworzone niezgodnie z prawem.
 5. Usunięcie danych osobowych dotyczących Ciebie jest niezbędne do wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega administrator.
 6. Dane osobowe dotyczące Ciebie zostały zebrane w związku z oferowanymi usługami społeczeństwa informacyjnego zgodnie z art.8 ust.1 RODO.

b) Informacje dla osób trzecich

Jeżeli osoba odpowiedzialna upubliczniła dotyczące Ciebie dane osobowe i jest zobowiązana do ich usunięcia zgodnie z art. 17 ust.1 RODO, podejmie odpowiednie środki, w tym techniczne, biorąc pod uwagę dostępną technologię i koszty wdrożenia, aby zapewnić, że osoba odpowiedzialna za przetwarzanie danych poinformuje osoby przetwarzające dane osobowe, że Ty, jako osoba, której dane dotyczą, zażądałeś od niej usunięcia wszystkich linków do tych danych osobowych lub kopii lub replikacji tych danych osobowych.

 

c) Wyjątki

Nie przysługuje prawo do usunięcia, jeśli przetwarzanie jest konieczne

 1. do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji;
 2. do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega administrator, lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;
 3. ze względu na interes publiczny w zakresie zdrowia publicznego zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. h oraz i oraz art. 9 ust. 3 RODO;
 4. w celach archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych zgodnie z art.89 ust.1 RODO, o ile prawo, o którym mowa w lit. a) prawdopodobnie uniemożliwi realizację celów tego przetwarzania lub poważnie go osłabić, lub
 5. w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych.

5. Prawo do informacji

Jeżeli zgłosili Państwo wobec administratora prawo do sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, administrator ma obowiązek poinformować wszystkich odbiorców, którym ujawniono dane osobowe dotyczące Państwa, o tym sprostowaniu, usunięciu danych lub ograniczeniu przetwarzania, chyba że : okazuje się to niemożliwe lub wymaga nieproporcjonalnie dużego wysiłku.

Masz prawo uzyskać informację o tych odbiorcach od osoby odpowiedzialnej.

6. Prawo do przenoszenia danych

Masz prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dotyczące Cię dane osobowe, które przekazałeś osobie odpowiedzialnej. Masz również prawo do przekazania tych danych innej osobie odpowiedzialnej bez przeszkód ze strony osoby odpowiedzialnej, której dostarczono dane osobowe, pod warunkiem, że

 1. przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO lub na podstawie umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO oraz
 2. przetwarzanie odbywa się przy wykorzystaniu zautomatyzowanych procedur.

Korzystając z tego prawa, masz również prawo do tego, aby dane osobowe dotyczące Ciebie zostały przesłane bezpośrednio od jednego administratora do innego administratora, o ile jest to technicznie wykonalne. Nie może to powodować naruszenia wolności i praw innych osób.

Prawo do przenoszenia danych nie dotyczy przetwarzania danych osobowych, które jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.

7. Prawo do sprzeciwu

Masz prawo, z przyczyn wynikających z Twojej szczególnej sytuacji, w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, które odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e lub f RODO; Dotyczy to również profilowania na podstawie tych przepisów.

Osoba odpowiedzialna nie będzie już przetwarzać danych osobowych dotyczących Ciebie, chyba że wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Twoich interesów, praw i wolności, lub przetwarzanie służy dochodzeniu, wykonywaniu lub obronie roszczeń prawnych.

Jeżeli Twoje dane osobowe są przetwarzane na potrzeby reklamy bezpośredniej, masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych na potrzeby takiej reklamy; Dotyczy to również profilowania, o ile jest ono powiązane z taką reklamą bezpośrednią.

Jeżeli zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania do celów reklamy bezpośredniej, Twoje dane osobowe nie będą już przetwarzane w tych celach.

W związku z korzystaniem z usług społeczeństwa informacyjnego – niezależnie od Dyrektywy 2002/58/WE – mają Państwo możliwość skorzystania z prawa sprzeciwu za pomocą zautomatyzowanych procedur wykorzystujących specyfikacje techniczne.

8. Prawo do odwołania wyrażonej zgody zgodnie z przepisami o ochronie danych

Masz prawo w każdej chwili odwołać swoje oświadczenie o ochronie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

9. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym profilowanie

Masz prawo nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec Ciebie skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Ciebie wpływa. Nie dotyczy to decyzji

 1. jest niezbędne do zawarcia lub wykonania umowy pomiędzy Tobą a osobą odpowiedzialną,
 2. jest dozwolone przez prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego, któremu podlega administrator i prawo to przewiduje odpowiednie środki ochrony Twoich praw i wolności oraz Twoich prawnie uzasadnionych interesów lub
 3. za Twoją wyraźną zgodą.

Decyzje te nie mogą jednak opierać się na szczególnych kategoriach danych osobowych zgodnie z art. 9 ust. 1 RODO, chyba że ma zastosowanie art. 9 ust. 2 lit. a lub g RODO i zostały podjęte odpowiednie środki w celu ochrony Twoich praw i wolności oraz Twoich uzasadnionych zainteresowania .

W przypadkach, o których mowa w ust. 1 i 3, administrator podejmuje odpowiednie działania w celu ochrony praw i wolności oraz Twoich prawnie uzasadnionych interesów, w tym co najmniej prawa do uzyskania interwencji osoby ze strony administratorowi, do wyrażenia własnego punktu widzenia i wysłuchania go w celu zakwestionowania tej decyzji.

10. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

Bez uszczerbku dla innych administracyjnych lub sądowych środków odwoławczych, masz prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zamieszkania, miejsca pracy lub miejsca popełnienia zarzucanego naruszenia, jeśli uważasz, że że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Ciebie jest sprzeczne z RODO.

Organ nadzorczy, do którego złożono skargę, poinformuje składającego skargę o statusie i wynikach rozpatrzenia skargi, w tym o możliwości skorzystania ze środka prawnego zgodnie z Art. 78 RODO.

 

Zamknij